İmar Planı Nedir? Nasıl Yapılır?

İmar Planı Nedir? Nasıl Yapılır?

İmar planı, bir şehir veya belirli bir alanın gelecekteki gelişimini ve kullanımını yönlendiren, belediyeler ve ilgili devlet kurumları tarafından hazırlanan resmi bir belgedir. Bu plan, alanın nasıl kullanılacağını, yapıların boyutunu, yerleşim düzenini ve altyapı sistemlerinin nasıl olacağını belirler. İmar planı, sürdürülebilir kalkınma, çevresel denge ve toplumsal ihtiyaçların dengeli bir şekilde karşılanması için hayati öneme sahiptir.

İmar Planı Nasıl Hazırlanır?

İmar planının hazırlanması, detaylı bir süreç gerektirir. Bu süreç genellikle şu adımları içerir:

 • Alan Analizi: İlk olarak, planlanacak alanın mevcut durumu detaylı bir şekilde incelenir. Bu analiz, bölgenin coğrafi özellikleri, mevcut yapılar, ulaşım ağı ve sosyo-ekonomik durumu gibi unsurları kapsar.
 • İhtiyaçların Belirlenmesi: Bölge halkının ve diğer paydaşların ihtiyaçları dikkate alınarak bir ihtiyaç analizi yapılır.
 • Planlama İlkelerinin Belirlenmesi: Sürdürülebilirlik, erişilebilirlik, çevresel duyarlılık gibi temel planlama ilkeleri belirlenir.
 • Tasarım ve Düzenleme: Planlanan alana ait detaylı tasarım ve düzenlemeler yapılır. Bu aşamada, yapılaşma yoğunluğu, yeşil alanlar, altyapı düzenlemeleri gibi unsurlar dikkate alınır.
 • Kamuoyu ve Uzman Görüşleri: Planın taslağı, kamuoyunun ve alanında uzman kişilerin görüşlerine sunulur. Bu aşamada yapılan geri bildirimlerle plan üzerinde iyileştirmeler yapılır.
 • Resmi Onay: Son aşamada, hazırlanan imar planı ilgili belediye meclisi veya diğer yetkili kurumlar tarafından incelenir ve onaylanır.

İmar Neden Yapılır?

İmar, bir şehir veya belirli bir bölgenin planlı, düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde gelişimini sağlamak için yapılır. İşte imarın yapılmasının başlıca nedenleri:

 • Düzenli Şehirleşme: İmar, kaotik ve plansız yapılaşmanın önüne geçerek, şehirlerin ve bölgelerin daha düzenli ve organize bir şekilde gelişmesini sağlar. Böylece, yaşam alanlarının, ticari alanların ve halka açık alanların uyumlu bir şekilde bir arada bulunması mümkün olur.
 • Sürdürülebilir Kalkınma: İmar planları, çevresel sürdürülebilirlik ilkelerini gözeterek hazırlanır. Bu, doğal kaynakların korunması, yeşil alanların geliştirilmesi ve çevresel etkilerin minimize edilmesini kapsar.
 • Altyapı ve Hizmetlerin Optimize Edilmesi: Planlı bir imar sayesinde, su, elektrik, ulaşım ve atık yönetimi gibi altyapı hizmetleri daha verimli ve etkin bir şekilde düzenlenir. Bu durum, bölge sakinlerinin yaşam kalitesini artırır.
 • Toplumsal İhtiyaçların Karşılanması: İmar planları, bölge sakinlerinin eğitim, sağlık, spor ve kültürel aktiviteler gibi toplumsal ihtiyaçlarını dikkate alır. Bu sayede, herkesin ihtiyaçlarının karşılandığı, kapsayıcı ve erişilebilir bir yaşam alanı oluşturulur.
 • Ekonomik Gelişim: İmar, bölgesel ekonomik gelişimi teşvik eder. Planlı bir şekilde geliştirilen alanlar, iş yerleri ve ticari faaliyetler için cazip hale gelir, bu da ekonomik büyümeyi destekler.
 • Güvenlik ve Sağlık: İmar, doğal afetlere karşı daha dayanıklı yapıların inşa edilmesini ve güvenlik standartlarının yükseltilmesini sağlar. Ayrıca, sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırır ve halk sağlığını koruyucu tedbirlerin alınmasına olanak tanır.
 • Kültürel ve Tarihi Mirasın Korunması: İmar planları, bölgenin kültürel ve tarihi dokusunu korumayı amaçlar. Tarihi yapılar ve kültürel miras, planlama sürecinde öncelikli olarak dikkate alınır.

Kısacası, imar; düzenli şehirleşme, sürdürülebilir kalkınma, altyapı ve hizmetlerin optimize edilmesi, toplumsal ihtiyaçların karşılanması, ekonomik gelişim, güvenlik ve sağlık, kültürel ve tarihi mirasın korunması gibi çok çeşitli ve önemli amaçlarla yapılır. Bu süreç, bölgenin genel refahını artırırken, gelecek nesiller için de sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturur.

İmar Çeşitleri

İmar, şehir ve bölge planlamasının temel taşlarından biridir. Günümüzde, farklı ihtiyaç ve hedeflere hizmet edebilmek adına çeşitli imar planları geliştirilmiştir. Bu planlar, bir bölgenin veya şehrin fiziksel yapısını, ekonomik gelişimini, sosyal yapısını ve çevresel dengesini şekillendirir. İmar planlaması alanında, Nazım imar planı, mekânsal strateji planı, çevre düzeni planı, uygulama imar planı, parselasyon planı, ilave imar planı, koruma amaçlı imar planı, revizyon imar planı ve mevzi imar planı gibi birçok çeşit bulunmaktadır. Her biri, şehir planlamasının farklı yönlerine odaklanarak, kentsel alanların düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde gelişmesini sağlar. Aşağıda, imar planlamasının en yaygın olarak karşımıza çıkan bu türlerini derledik.

Nazım İmar Planı

Nazım imar planı, genellikle bir şehir veya geniş bir bölge için hazırlanan, bu alanın genel kullanımını ve gelişim stratejilerini belirleyen bir plandır. Bu plan, bölgenin gelecekteki genel yapısını ve karakterini tanımlar.

Nazım planı, yerleşim alanlarının, sanayi bölgelerinin, ticari alanların, yeşil alanların ve sosyal donatı alanlarının genel dağılımını gösterir. Ayrıca, ulaşım ağları, altyapı sistemleri ve kamu hizmetlerinin yerleşimi gibi konuları da içerir.

Bu plan, bir bölgenin uzun vadeli gelişimini yönlendirir ve bölgesel düzeydeki karar alma süreçlerinin temelini oluşturur. Aynı zamanda, uygulama imar planlarının hazırlanmasına zemin hazırlar.

Uygulamalı İmar Planı

Uygulama imar planı, nazım imar planının detaylandırılmasıdır ve daha küçük bir alana odaklanır. Bu plan, belirli bir parsel, mahalle veya benzeri ölçekli bir alanın ayrıntılı kullanımını ve düzenini belirler.

Bu plan, özel mülkiyet sınırları, yapılaşma koşulları, yapıların yüksekliği, kat adedi, bahçe düzenlemeleri ve benzeri detayları içerir. Ayrıca, yol, park, okul, sağlık tesisi gibi sosyal donatı alanlarının yerleşimi ve boyutları da bu planla belirlenir.

Uygulama imar planı, bireysel yapıların ve projelerin geliştirilmesi için gerekli hukuki ve teknik çerçeveyi sağlar. Bu plan, nazım imar planının somutlaşmasını sağlayarak, detaylı ve düzenli şehirleşmenin temelini oluşturur.

Revizyon İmar Planı

Revizyon imar planı, mevcut imar planlarının değişen ihtiyaçlar ve koşullar doğrultusunda güncellenmesi veya değiştirilmesi amacıyla hazırlanan plandır.

Bu plan, var olan nazım veya uygulama imar planlarında değişiklik yapılmasını, yeniden düzenlenmesini veya güncellenmesini içerir. Bu değişiklikler, demografik değişimler, çevresel faktörler, ekonomik gelişmeler veya teknolojik yenilikler gibi nedenlerle gerekli olabilir.

Revizyon imar planları, bir bölgenin sürekli değişen ve gelişen ihtiyaçlarını yansıtmak ve mevcut planları güncel tutmak için önemlidir. Bu planlar, esnek ve dinamik bir şehir planlamasının sağlanmasına katkıda bulunur.

Her bir imar planı türü, şehir planlaması ve kentsel gelişim süreçlerinin farklı yönlerini ele alır ve bir bölgenin sürdürülebilir ve düzenli gelişimine katkı sağlar.

Mekansal Strateji İmar Planı

Mekansal stratejik imar planı, bir bölgenin veya şehrin uzun vadeli fiziksel ve mekansal gelişimini yönlendiren geniş çaplı bir planlama dokümanıdır. Bu plan, bölgenin gelecekteki yapılanması, kullanımı ve gelişim stratejilerini kapsamlı bir şekilde ele alır ve bölgenin sürdürülebilir, dengeli bir şekilde gelişmesini sağlamayı amaçlar. Plan, farklı paydaşların katılımı ile hazırlanır ve uzun vadeli bir vizyon sunar.

İmar Planı Sorgulama

İmar planı sorgulama, bireylerin ve kurumların, belirli bir arazi veya bölge için geçerli olan imar planları hakkında bilgi edinmelerini sağlayan hayati bir süreçtir. Bu sorgulama, belediyelerin veya ilgili devlet kurumlarının resmi internet siteleri üzerinden gerçekleştirilebilir. İmar planı sorgulama işlemi, vatandaşların ve yatırımcıların, arazi veya bölgenin imar durumu, yapılaşma koşulları, kullanım amaçları ve diğer önemli detaylar hakkında bilgi edinmelerine imkan tanır. Bu bilgiler, özellikle arsa alım-satımı, yapı inşası ve yatırım planlaması gibi süreçlerde büyük önem taşır.

Ayrıca, vatandaşlar bu sorgulama işlemini e-Devlet üzerinden ve E-plan üzerinden de gerçekleştirebilirler. E-devlet üzerinden; İmar durum bilgisi sorgulamak için, e-Devletin arama kutusuna imar durumunu öğrenmek istediğiniz şehrin adını girerek başlayabilirsiniz. Daha sonra, belirli bir adres veya ada/parsel bilgilerini girerek, aradığınız bölgenin imar durum bilgisine kolayca erişebilirsiniz. Bu yöntem, vatandaşların devlet tarafından sunulan hizmetlere hızlı ve kolay bir şekilde erişmelerini sağlar ve şeffaflık ile erişilebilirliği artırır.

E-plan üzerinden ise; imar planı sorgulama, vatandaşların çeşitli kamu hizmetlerine kolay ve hızlı bir şekilde erişimini sağlayan önemli bir uygulamadır. e-plan otomasyon uygulaması aracılığıyla, kullanıcılara imar durum belgelerine erişim olanağı sunar. Bu sistem sayesinde, kullanıcılar il, ilçe, mahalle, ada, parsel ve plan bilgilerini girerek, ilgilendikleri arazinin veya bölgenin imar planı hakkında detaylı bilgi edinebilirler.

Ölçekli İmar Planları

Ölçekli imar planları, şehir planlamasının farklı yönlerini ve detay seviyelerini ele alarak, bölgenin bütüncül bir şekilde gelişimini sağlamak için kullanılır. En yaygın kullanılan ölçekli imar planları 1/1000 ve 1/25000 ölçekli imar planlarıdır.

1/1000 Ölçekli İmar Planı:

 • Bu planlar, 1 cm’si harita üzerinde gerçekte 10 metrelik bir mesafeyi temsil eder.
 • Genellikle “Uygulama İmar Planı” olarak adlandırılır ve detaylı yapılaşma koşullarını, bina yüksekliklerini, yol genişliklerini gösterir.
 • Parsel veya mahalle düzeyinde ayrıntılı yapı düzenlemeleri, yapılaşma şartları gibi konularda detaylı bilgiler içerir.
 • Mimarlara, mühendislere ve şehir planlamacılarına bireysel yapı projeleri ve yerleşim düzenlemeleri için rehberlik eder.

1/25000 Ölçekli İmar Planı:

 • Bu planlarda, 1 cm harita üzerinde 250 metrelik bir mesafeyi ifade eder.
 • “Nazım İmar Planı” veya “Bölge Planı” olarak da bilinir ve geniş bir bölgeyi veya tüm şehri kapsar.
 • Bölgenin genel kullanımını, büyük ölçekli yapılaşma alanlarını, ulaşım ağlarını ve altyapı düzenlemelerini içerir.
 • Şehir ve bölge planlaması için genel yapısal ve mekansal stratejileri, gelişim yönlerini ve politikalarını belirler.

 

Müstakil Tapu Ne Demek? başlıklı blog yazımızı incelediniz mi?

Bilgi Almak için formu doldurup gönderin, sizi arayalım!

ihtiyacınız

Bilgi almak için formu doldurup gönderin, sizi arayalım!

ihtiyacınız
Bilgi almak için formumuzu doldurun, sizi arayalım!