Kişisel Verilerin İşlenmesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni
Değerli Ziyaretçimiz Kişisel verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya
belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu
olarak Katılımevim Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Şirket”)
tarafından işlenebilecektir.
Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi,
değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının
engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Kişisel verilerinizin
korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımızı ve son derece
şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.
Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları
Toplanan kişisel verileriniz(Ad soyad, Telefon), Şirketimiz tarafından ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve
bunları kesintisiz olarak sürdürebilmek, kampanyalar hakkında sizleri bilgilendirmek, müşteri ilişkilerinin
sağlanması amaçlarıyla işlenebilecektir.
Kişisel Verilerinizin Aktarılması
Yukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır. Kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğü,
yasal mevzuat, hizmet aldığımız, birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar, hissedarlarımız,
iştiraklerimiz ve ve açık rızanız dışında 3. Kişilerle kesinlikle paylaşılmaz.
Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi
Kişisel verileriniz internet sitemiz, mobil uygulama, e-mail, Katılımevim’in erişimine imkan verilen sosyal
medya hesapları üzerinden genel müdürlük birimleri, şubeleri, elektronik ortam ve/veya çağrı merkezi
kanalıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri
işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’nde belirtilen amaçlar
doğrultusunda toplanmaktadır.
KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız
Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen
yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en
geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret
öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, b)Kişisel verileri işlenmişse
buna ilişkin bilgi talep etme, c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme, ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d) Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda
yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, e) KVK Kanunu’nun ve ilgili
diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin
ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan
işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, f) İşlenen verilerin münhasıran
otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme, g)Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde
zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.
Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri
İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede,
Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde
yönetilmesi için katılımevim.com.tr web adresinde Kişisel Verilerin Korunması başlığı altında yer alan
“İlgili Kişi Bilgi Talep Başvuru Formu“ belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri
ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da iadeli taahhütlü mektup ile
yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca çevrimiçi kullanıcı olarak (Şirketimize daha önce bildirdiği ve şirketimizin
sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta Adresi ile) kvkkbilgi@katılımevim.com.tr üzerinden yine
bizlere talebinizi iletebilirsiniz.
Kişisel verilerimin(Ad soyad, telefon) yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmesine onay kutusunu
işaretlemek suretiyle izin veriyorum.
Ticaret ünvanı: Katılımevim Otomotiv İletişim Organizasyon Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş. Web adresi : wwww.katilimevim.com.tr Adres: Tatlısu mah. Arif ay Sokak, 3B Blok Ümraniye/İstanbul
Tel: 444 11 00 E posta: kvkkbilgi@katılımevim.com.tr