Gizlilik ve KVKK

Kişisel Verilerin İşlenmesi Ziyaretçi Aydınlatma Metni

Değerli Ziyaretçimiz Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) uyarınca, kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz ve özel nitelikli kişisel verileriniz dâhil kişisel verileriniz, veri sorumlusu olarak Katılımevim Tasarruf Finansman Anonim Şirketi  tarafından işlenebilecektir.

Kişisel verilerin işlenmesi ise kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, sınıflandırılması, ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinden gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir. Kişisel verilerinizin korunması bizim için hayati öneme sahiptir. Bu konuda gereken tüm önlemleri alacağımızı ve son derece şeffaf olmaya devam edeceğimizi bildirmek istiyoruz.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz (Ad, Soyad, Telefon) Şirketimiz tarafından ürün ve hizmetlerimizi sunabilmek ve bunları kesintisiz olarak sürdürebilmek, kampanyalar hakkında sizleri bilgilendirmek, müşteri ilişkilerinin sağlanması amaçlarıyla işlenebilecektir.

Mobil uygulama üzerinden telefon rehberine erişim Katılımevim Marka Elçiliğinde kolayca referans verebilmek için sağlanmaktadır. Marka Elçiliği’ne katılım; Marka Elçisi olmak isteyen kişinin Katılımevim Mobil Uygulamayı akıllı telefonuna ya da tabletine kurması, işbu genel kural ve koşulları kabul etmesi ve
telefon rehberine erişerek seçtiği kişilere tavsiyede bulunarak gerçekleştirilmektedir. Marka Elçisi katılım kurallarının ve koşullarının detayına ulaşabilirsiniz Mobil uygulamada üzerinden galeriye erişim kullanıcının profil resmi yükleyebilmesini sağlayabilmek içindir.

Mobil Uygulama İzin Detayları

Katılımevim olarak Mobil Uygulamamızda, farklı işletim sistemleri bazında çeşitli amaç ve fonksiyonlar vasıtasıyla izinler alınmaktadır. Alınan bu uygulama izinleri ve amaçları aşağıdadır.

Uygulama İzni İzin Sebebi
Bildirimler Kullanıcılara yapılmış ve yapılması gereken işlemlerin bilgilendirmesi için gerekli izindir.
Kamera Profil Fotoğrafı Çekme fonksiyonu için gerekli izindir.
Konum En Yakın Katılımevim şubelerinin bulunabilmesi için gerekli izindir.
Kişiler Katılımevim Marka Elçiliğinde kolayca referans verebilmek için gerekli telefon rehberi izindir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması

Yukarıda sayılan amaçlarla verileriniz işlenir, güvenle saklanır. Kamu kuruluşlarına bildirim yükümlülüğü, yasal mevzuat, hizmet aldığımız, birlikte çalıştığımız, işbirliği yaptığımız kuruluşlar, hissedarlarımız, iştiraklerimiz ve açık rızanız dışında 3. kişilerle kesinlikle paylaşılmaz.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi

Kişisel verileriniz internet sitemiz, mobil uygulama, e-mail, Katılımevim’ in erişimine imkân verilen sosyal medya hesapları üzerinden genel müdürlük birimleri, şubeleri, elektronik ortam ve/veya çağrı merkezi kanalıyla otomatik ya da otomatik olmayan yollarla Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında ve bu Aydınlatma ve Rıza Metni’ nde belirtilen amaçlar doğrultusunda toplanmaktadır.

KVK Kanunu’nun 11. maddesinde Sayılan Haklarınız

Kişisel veri sahipleri olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde aşağıda düzenlenen yöntemlerle Şirketimize iletmeniz durumunda Şirketimiz talebin niteliğine göre talebi en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Ancak, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca bir ücret öngörülmesi halinde, Şirketimiz tarafından belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır.
Bu kapsamda kişisel veriniz ile ilgili;
a)Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
b)Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
c)Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
ç)Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
d)Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
e)KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
f)İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
g) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahipsiniz.

Daha detaylı bilgi için kişisel veri politikamızı​ inceleyebilirsiniz.​

Veri Sorumlusu ve İlgili Kişi Bilgi Talep Yöntemleri

İlgili kişi olarak hak taleplerinizi, yazılı olarak Şirketimize iletmeniz gerekmektedir. Bu çerçevede, Şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvuruların sağlıklı ve hızlı şekilde yönetilmesi için katilimevim.com.tr web adresinde Gizlilik ve Güven başlığı altında yer alan “İlgili Kişi Bilgi Talep Başvuru Formu” belgesini kullanmanızı, talebinize göre istenebilecek belge/bilgileri ve kimliğinizi tespit edici gerekli belgeleri de sağlayarak bizzat elden ya da iadeli taahhütlü mektup ile yapılmasını öneriyoruz. Ayrıca çevrimiçi kullanıcı olarak (Şirketimize daha önce bildirdiği ve şirketimizin sisteminde kayıtlı bulunan Elektronik Posta Adresi ile) [email protected] üzerinden yine bizlere talebinizi iletebilirsiniz.

İlgili Kişi Bilgi Talep Başvuru Formu için tıklayınız.

Kişisel verilerimin (Ad, Soyad, Telefon) yukarıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmesine onay kutusunu işaretlemek suretiyle izin veriyorum.

Ticaret Unvanı: Katılımevim Tasarruf Finansman Anonim Şirketi

Web Adresi: wwww.katilimevim.com.tr

Adres: Şerifali Mah. Turcan Cd. Kale Sk. No: 21 Ümraniye/İstanbul

Tel: 444 11 00

E posta: [email protected]

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AÇIK RIZA BEYAN

Katılımevim Tasarruf Finansman Anonim Şirketi tarafından, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) ilgili hükümlerine uygun olarak bilginize sunulan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Genel Aydınlatma Metni ve Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliği çerçevesinde, Kişisel verilerinin veri sorumlusu sıfatıyla Şirket veya gerekli güvenlik tedbirlerini aldırmak suretiyle yetkilendirdiği veri işleyenler tarafından; Şirket’in müşterilerine sunmuş olduğu ürün ve hizmetlerini en iyi koşullar altında sağlayabilmesi, ürün veya hizmetlerin güvenilir ve kesintisiz bir şekilde temin edilmesi, müşteri memnuniyetinin en üst seviyeye çıkarılması, ödemelerin yapılması, mezkûr hizmetlere ilişkin çeşitli işlemlerin yerine getirilmesi, operasyonların yürütülmesi ve geliştirilmesi, mezkûr ürün ve hizmetlerin veya farklı ürün ve hizmetlerin tanıtım, pazarlama, reklam ve kampanya faaliyetlerinin yapılması, müşterilerin fırsatlardan, kampanyalardan ve sair hizmetlerden haberdar edilmesi ve müşterilerle akdedilen sözleşmelerin gereklerinin yerine getirilmesi amaçlarıyla doğrudan veya dolaylı olarak ilgili olan kimlik bilgilerinin, adres bilgilerinin, iletişim bilgilerinin ve sair kişisel verilerin; başta mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkesi olmak üzere 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVK Kanunu”) 4. maddesinde ifade edilen genel ilkelere uygun şekilde işlenebileceğini; elde edilebileceğini, kaydedilebileceğini, işlenme amacıyla uygun süre zarfında fiziksel veya elektronik ortamda güvenli bir şekilde depolanabileceğini, muhafaza edilebileceğini, değiştirilebileceğini, yeniden düzenlenebileceğini, mevzuata uygun biçimde açıklanabileceğini ve aktarılabileceğini, devralınabileceğini, sınıflandırılabileceğini, işlenebileceğini ya da verilerin kullanılmasının engellenebileceğini; yukarıda belirtilen hususlarla ilgili olarak Şirket tarafından bilgilendirildiğimi ve KVK Kanunu çerçevesinde açık rızam bulunduğunu kabul ve beyan ederim.

İşbu kişisel verilerimin, yukarıda belirtilen amaçlarla bağlı kalmak kaydıyla, Şirket tarafından; Şirket çalışanlarına, görevlilerine, grup şirketlerine (Şirket ve/veya iş ortaklarına, hissedarlarına), kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşlarına, faaliyetlerini yürütebilmek amacıyla, hukuki zorunluluklar ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, anket şirketlerine, tarafıma verilecek hizmetlerin ve/veya faaliyetlerin yürütülmesi için Şirket’in hizmet aldığı veya birlikte çalıştığı iş ortaklarına ve hizmet sağlayıcılarına aktarılabileceğini ve bu hususta açık rızam olduğunu kabul ve beyan ederim.

Bununla birlikte, KVK Kanunu’nun 11.maddesi ve ilgili mevzuat uyarınca; Şirkete başvurarak kendimle ilgili; kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verilerim işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerimin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme, işbu verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerimin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu düzeltme ve silinme taleplerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kendi aleyhime bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerimin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarımın olduğunu ve bu hakları kullanmak için kimliğimi tespit edici gerekli bilgiler ile kullanmayı talep ettiğim hakkıma yönelik açıklamaları da içeren talebimi kvkkbilgi@katılımevim.com.tr adresindeki formu doldurarak ve formun imzalı bir nüshasını Şerifali Mahallesi Turcan Caddesi Kale Sokak NO:21 Ümraniye / İSTANBUL adresinde bulunan Şirket Müdürlüğü’ne kimliğimi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletme yahut noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile iletme hakkına sahip olduğumu kabul ediyorum. Ayrıca, Şirket ile paylaşmış olduğum kişisel verilerin doğru ve güncel olduğunu; işbu bilgilerde değişiklik olması halinde değişiklikleri Şirkete bildireceğimi kabul ve beyan ederim. KVK Kanunu’nda tanımlanan özel nitelikli kişisel verilerim de dahil olmak üzere ilgili kişisel verilerimin işlenmesine, ilgili süreç kapsamında işlenme amacı ile sınırlı olmak üzere kullanılmasına ve paylaşılmasına, gereken süre zarfında saklanmasına açık rızam olduğunu ve bu hususta tarafıma gerekli aydınlatmanın yapıldığını; gerçekleştirilen tapu tahsisatı, etkinlik, seminer, organizasyon vb. programlarda fotoğraf ve video çekimi yapılabileceğini, kişisel verilerimin (fotoğraf) tanıtım ve reklam amacıyla Şirketin internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yayınlanabileceğini, yukarıda sayılan amaçlarla kişisel verilerimin (Fotoğraf) şirket’in internet sitesi ve sosyal medya hesaplarında yayınlanmasını ve silinmesini istemediğim sürece saklanmasını özgür iradem ile bu sözleşme çerçevesinde açık onay veriyorum. İşbu metni, Şirket Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Yönetmeliğini ve Aydınlatma Metnini okuduğumu ve anladığımı kabul ediyorum.


Bilgi almak için formu doldurup gönderin, sizi arayalım!

ihtiyacınız
Bilgi almak için formumuzu doldurun, sizi arayalım!