Kurallar ve Koşullar


Marka Elçiliği Dünyası Hakkında

Katılımevim Marka Elçisi olmak ve ayrıcalıklardan faydalanmak için katılım koşullarını karşılamanız yeterlidir.
Katılımevim Marka Elçiliği dünyası, Katılımevim önderliğinde yürütülen bir ek gelir programıdır.
Ana amacı, kişi veya kurumların Katılımevim markasını tanıtarak ek gelir elde etmelerini sağlamaktır.

Katılım Koşulları

Marka Elçiliği dünyasına dahil olabilmek için T.C. vatandaşı olmanız ve 18 yaşından gün almış olmanız yeterlidir.

Katılım Başlangıcı

Marka Elçiliği dünyasına katılım; Marka Elçisi olmak isteyen kişinin Katılımevim Mobil şubeyi akıllı telefonuna kurması, işbu genel kural ve koşulları kabul etmesi ve ilk tavsiye aktivitesinde bulunması ile başlamış olur.

Katılım Değerlendirme Süreci

Marka Elçiliği dünyamıza katılım için ilk adımı atıp başvuruda bulunan kişiler veya kurumlar, başvurularını yapar yapmaz Marka Elçiliği dünyasının sunduğu imkânlardan faydalanmaya başlarlar. Katılımevim her başvuruyu kabul etmek zorunda olmayıp, sebep göstermeksizin katılım taleplerini reddedebilme hakkına sahiptir.

Bildirim Kanalları

Katılımevim’ in Marka Elçiliği programı hakkında, bildirim ve duyuru yaptığı kanallar; Katılımevim Mobil şube, www.katilimevim.com.tr web sitesi, Marka Elçilerinin cep telefonlarına gönderilen kısa mesajlar, Katılımevim sosyal medya hesapları ve şubelerdir. Bu kanallardan yapılan bildirimler Marka Elçileri için bağlayıcıdır. Katılımevim puan bakiyesi ve program duyuruları da dâhil olmak üzere, her tür bilgilendirmeyi sadece elektronik ortamdan duyurma ve yazılı formatta bildirim ve duyuru yapmama hakkını saklı tutar. Marka Elçileri bu kanallardan gelecek yeni bilgileri ve yapılan değişiklikleri takip etmekle yükümlüdürler. Marka Elçilerinin bu bildirimleri takip etmiyor olmalarından Katılımevim sorumlu tutulamaz. Bu kanalların herhangi birinde yayınlanan yeni bilgilere veya mevcut bilgilerde yapılan değişikliklere Marka Elçilerinin 24 saat içerisinde dilekçe ile itiraz etme hakkı mevcuttur. İtiraz edilmemesi durumunda Marka Elçisinin yeni süreçleri aynen razı geldiği kabul edilecektir. Marka Elçileri, bildirimlerin her ne sebeple olursa olsun kendilerine ulaşmaması nedeniyle uğrayabilecekleri zararlardan dolayı, herhangi bir nam altında ödeme veya sair taleplerde bulunamazlar.

Fesih, Askıya Alınma, Marka Elçiliğinin Sona Ermesi

Katılımevim, Marka Elçisi ile olan iş ilişkisini hiçbir sebep göstermeksizin feshetme hakkına sahiptir. Marka Elçisi de istediği anda, herhangi bir ihbar süresine uymaksızın Çağrı Merkezimizi arayarak Marka Elçiliği programından ayrılma talebi iletebilir.
Katılımevim aşağıdaki durumların varlığı halinde Marka Elçiliğini askıya alabilir. Askıya alma hakkı, aşağıdaki hallerin varlığı hususunda kuvvetli şüphelerin olması halinde de mevcut olup, araştırma süresince devam eder. Bu hallerin varlığı durumunda Katılımevim, her tür diğer tazminat ve dava hakkı saklı kalmak kaydıyla herhangi bir feshi ihbar süresine uymaksızın, Marka Elçiliğini derhal feshedebilir ve bu durumda puanlar ve diğer yükümlülükler için sorumlu olmaz.

 • Marka Elçisinin; yanlış bilgi vermesi, kurallara ve kanuna aykırı şekilde faydalanması,
 • Marka Elçisinin; tavsiye ettiği kişilerin çoğunluğunun bilgi almayı istememesi,
 • Marka Elçisinin; Katılımevim personeli, diğer Marka Elçileri, Çağrı Merkezi veya müşterilerimize karşı sözlü ya da fiili saldırıda bulunması, sataşması, tacizde bulunması, herhangi bir dönemde Katılımevim personellerinin talimatlarına aykırı davranması durumunda Marka Elçiliği Katılımevim tarafından tek taraflı olarak feshedilir.

Bu haller nedeniyle Katılımevim tarafından iş ilişkisi sona erdirilen Marka Elçileri hali hazırda yaptığı aktivitelerinden de puan kazanamazlar.

Kayıtların Geçerliliği

İşbu genel kural ve koşullara bağlı olarak Katılımevim, Marka Elçiliği hesaplarının idaresi, işlenen puanların hesaplanması ve ödeme bilgilerinin hazırlanmasıyla ödemelerin yapılması ve icrası konusunda tek yetkili olup, programdaki performans değerlendirmesi konusunda da Katılımevim kayıtları geçerli sayılacaktır.


KAZANÇLAR

Marka Elçiliği Hesabı

Her Marka Elçisine, aktivitelerini ve kazandığı puanlarını görüntüleyebildiği kişisel bir Marka Elçiliği hesabı tanımlanır. Puanlar başka Marka Elçilerine devredilemez ve birleştirilemez. Katılımevim, puanların kullanım koşullarının belirlenmesi konusunda her tür tasarruf hakkını saklı tutar.
Üyenin vefatı halinde ölüm ilamı, veraset name ve diğer varislerin haklarından feragat ettiklerini gösteren noter tasdikli feragatnamenin Katılımevim’ e ibraz edilmesi durumunda varislerden birine vefat eden üyenin puanları transfer edilir. Transfer edilen puanlar ilk kazanıldıkları tarih itibarıyla geçerlidir.

Puan Kazanımı ve Kazanç Tablosu

Marka Elçiliği dünyasının performans değerlendirme ve hesaplama yöntemi puandır.

Katılımevim puan sistemini herhangi bir zamanda değiştirme, bazı puan kazanım yollarını kaldırma, puan eksiltme/arttırma ve puan ekleme/çıkarma hakkını saklı tutar. Marka Elçileri, puan tablosunu Katılımevim bildirim kanalları üzerinden takip etmekle yükümlüdür.

Marka Elçileri aşağıdaki 2 şekilde puan kazanır.

1) Tavsiye Ederek Puan Kazanımı:

 • Marka Elçisi, Katılımevim Mobil şube aracılığı ile tavsiye ettiği ve ev/araç kampanyalarımız hakkında bilgi alan her bir tavsiyesinden 30 puan kazanır. (10 Puan = 1 TL)
 • Eğer tavsiye edilen kişi daha önce Katılımevim ile görüşmüş ise Marka Elçisi yeniden tavsiye edemez ve puan kazanamaz.
 • Katılımevim Mobil şube aracılığı ile olmaksızın, şube ya da çağrı merkezi kanalı ile yapılan tavsiyeler puan kazandırmaz.
 • Tavsiye edilen kişi, Çağrı Merkezi’nin ilk temasında bilgi almak istemez ancak daha sonra bilgi almak ister ise ilk temas tarihi ile son temas tarihi arasında geçen sürenin 90 gün olması şartına bakılarak tavsiye puanı hesaplanır. 90 günden az ise ilgili tavsiyeden puan kazanılır.

2) Katılım Ücreti Üzerinden Puan Kazanımı:

 • Marka Elçimizin tavsiye ettiği kişi, ev/araç kampanyalarına katılım sağlar ve Katılım Bedeli’ ni öder ise, Marka Elçisi ödenen Katılım Bedeli’ nin %10’ una ortak olur ve puan kazanır. (Katılım Bedeli tutarından KDV düşümü yapıldıktan sonra puan hesaplaması yapılır).
 • Sözleşmenin Katılım Bedeli arttıkça, Marka Elçimizin kazancı da artar.
 • Marka Elçisinin, Çağrı Merkezi teyit araması sonrasında iptal olan tavsiyesi 180 gün içerisinde katılımcımız olur ise puan hesaplaması yapılır. Bu tarihin aşılması durumunda Marka Elçisi puan kazanamaz.

Puan Kazanım Şartları:

 • Marka Elçisi, tavsiye edilen kişinin dahil olduğu ilk ev/araç sözleşme katılımından puan kazanır.
 • Tavsiye edilen kişinin farklı dönemlerde yapmış olduğu ikinci, üçüncü veya daha fazla adette sözleşme katılımı olması durumunda, Marka Elçisi puan kazanamaz.
 • Tavsiye edilen kişi aynı ay içerisinde birbirinden bağımsız 1’den fazla sözleşme katılımı gerçekleştirir ise Marka Elçisi her bir sözleşme katılımı için de puan kazanır.
 • Marka Elçisinin, tavsiye edilen kişinin sözleşme katılımından puan kazanabilme süresi 12 aydır. Tavsiye tarihi ile sözleşme tarihi arasında 12 aydan fazla süre geçmiş olur ise Marka Elçisi puan talep edemez.
 • Katılımcının, ev/araç sözleşmesi tutarında revizyona giderek artış/azalış yapması durumunda, Marka Elçisi aradaki fark için puan talep edemez. İlk sözleşmeye göre puan hesaplaması yapılır. Ancak, revizyon aynı ay içerisinde olur ise nihai son sözleşme üzerinden puan hesaplaması yapılır.
 • Katılımcının, sözleşme Katılım Bedelini peşin olarak ödemesi halinde puan kazanılır.
 • Katılım Bedelinin taksitli olması halinde, ilk taksit olarak ödenen Katılım Bedeli tutarına göre puan hesaplaması yapılır.
 • Katılım Bedelinin kısmi ödenmesi durumunda Marka Elçisi o ay puan kazanamaz. Katılım Bedelinin tamamlandığı ay itibariyle puan kazanmaya hak kazanır.
 • Marka Elçisi, sıra belirlemeye dahil olmamış sözleşmelerden puan kazanamaz. Puan kazanması için Katılım Bedeli’ nin eksiksiz ödenmiş ve sıra belirlemenin yapılmış olması gereklidir.
 • Katılımcı sıra belirlemeye girmeden önce sözleşme iptalini isterse, puan kazanamaz. Katılımcı, sıra belirlemeye girmiş ve Katılım Bedeli de iade edilmedi ise puan kazanılır.
 • Katılım Bedeli’ nin başlangıçta ve sonda ödendiği sözleşme tipinde, başlangıçta ödenen Katılım Bedeli tutarı esas kabul edilerek puan hesaplaması yapılır.
 • Marka Elçisinin hane halkı içerisinde yer alan eş, çocuk, anne ve baba kişileri için tavsiye iletmesi kabul edilmez. Tavsiye verilmesi halinde de puan talep edilemez. Sehven verilen puanlar ise geri alınır.

Örnek Kazanç Tablosu:

Tavsiye Ettiğiniz Kişi Ne Kadarlık Ev/Araç Kampanyasına Katıldı?

Kişiden %8 Katılım Bedeli* Alındığında Kazanacağınız Puan

TL Karşılığı

Kişiden %9 Katılım Bedeli* Alındığında Kazanacağınız Puan

TL Karşılığı

50.000 TL

3.390

339 TL

3.814

381 TL

75.000 TL

5.085

508 TL

5.720

572 TL

100.000 TL

6.780

678 TL

7.627

763 TL

125.000 TL

8.475

847 TL

9.534

953 TL

150.000 TL

10.169

1.017 TL

11.441

1.144 TL

200.000 TL

13.559

1.356 TL

15.254

1.525 TL

250.000 TL

16.949

1.695 TL

19.068

1.907 TL

300.000 TL

20.339

2.034 TL

22.881

2.288 TL

350.000 TL

23.729

2.373 TL

26.695

2.669 TL

400.000 TL

27.119

2.712 TL

30.508

3.051 TL

450.000 TL

30.508

3.051 TL

34.322

3.432 TL

500.000 TL

33.898

3.390 TL

38.136

3.814 TL

550.000 TL

37.288

3.729 TL

41.949

4.195 TL

600.000 TL

40.678

4.068 TL

45.763

4.576 TL

* Tabloda yer alan Katılım Bedeli oranları tahmini olarak belirtilmiştir.

Aktivite ve Puan Onayı

Marka Elçisinin yaptığı aktiviteler sonrasında kazandıkları puan Katılımevim tarafından kontrol edilerek onaylanır ve sonrasında Katılımevim Mobil şubede görüntülenebilir.

Tavsiye edilen kişilere Çağrı Merkezi tarafından teyit araması yapılır ve Katılımevim şubelerinden telefonla veya yüz yüze bilgi almak isteyip istemedikleri sorulur. Bilgi almayı kabul edenler dolayısı ile kazanılan puanlar hemen onaylanır. Bilgi almak istemeyen ve Çağrı Merkezi tarafından yapılan aramalara cevap vermeyen kişilerden ise puan kazanılamaz. Marka Elçisi “Tavsiye Et” aktivitesi gerçekleştirdiği anda, tavsiye edilen kişilere Katılımevim’ den otomatik bilgilendirme mesajı gönderilir. İlgili mesajda bilgi almak istememeleri halinde çıkış hakkı sunduğumuz “İlgilenmiyorum” linkine yer verilir. Tavsiye edilen kişilerin bilgi almak istemeyerek bu linki tıklamaları durumunda Marka Elçisi bu tavsiyelerinden dolayı da puan kazanamaz. Bu nedenle Marka Elçilerinin bir kişiyi tavsiye etmeden önce tavsiye edecekleri kişileri bilgilendirmeleri ve ev/araç alma konusunda ihtiyacı olduğunu düşündükleri kişileri tavsiye etmeleri önerilir.

Tavsiye edilen kişilerin ev/araç kampanyalarından herhangi birine katılım sağlamaları dolayısı ile kazanılacak olan puanların kesinlik kazanabilmesi için yasal cayma hakkı süresi olan 14 gün beklenir. Cayma hakkını kullanmayan ve sıra belirleme programına katılarak kaydı kesinleşen katılımcı sözleşmeleri puanları tarafımızca onaylanır ve puan kazanılır. Yasal süreler içerisinde kaydını iptal eden ya da Katılım Bedelini yatırmayan katılımcıların sözleşmelerinden doğan puanlar ise onaylanmaz ve puan talep edilemez.

Katılımevim, aktivitelerin bazılarını herhangi bir zamanda Marka Elçiliği programının dışında tutma ve puan kazandırma özelliğini durdurma hakkını saklı tutar.

Puan İptali

Marka Elçiliği katılım ve puan kazanımı koşullarında belirtilen kurallara uymayan aktivite puanları iptal edilir.

Puanların Geçerlilik Süresi

Marka Elçiliği katılım ve puan kazanımı koşullarında aksi belirtilmediği sürece, kazanılan puanlar 12 ay süre ile geçerlidir.
12 ay süresince, kullanılmayan veya paraya dönüştürülmeyen puanlar geçerliliğini yitirir ve bu puanların yeniden geçerlilik kazanması söz konusu olmaz.

Fesih Halinde Puanların Geçerliliği

Marka Elçiliğine dair kazanılmış puanlar, Marka Elçisi ya da Katılımevim tarafından ihbar verilmek suretiyle sona erdirilmesi hallerinde, puanların geçerliliği konusunda kısıtlama getirilen sair düzenlemeler saklı kalmak kaydıyla, fesih sonrasında geçerli olmaya devam eder. Hesaptaki hali hazırdaki puanların geçerlilik süresi diğer Marka Elçileri ile aynıdır. Marka Elçisi, ödeme almak için yeterli olmayan puanlar üzerinde herhangi bir hak iddia edemez. Fesih nedeninin “Kötüye Kullanım” nedeniyle olması durumunda Katılımevim puanları geçersiz kılma hakkını da saklı tutar.

Puan Hareketleri

Marka Elçileri puan hareketleriyle ilgili tüm detaylara Katılımevim Mobil şube aracılığı ile ulaşabilirler.

Ödeme Alma ve Puanın Kullanımı

Marka Elçileri puanlarını 2 şekilde kullanabilirler:

 1. 1- Puanın Paraya Çevrilmesi: Marka Elçileri, Katılımevim Mobil şube aracılığı ile puanlarını paraya çevirerek ödeme alabilirler. Ödeme talep et ekranında “Puanlarını Dönüştür” butonuna tıklayarak kendi banka hesaplarına EFT yolu ile ödeme alma talebinde bulunabilirler. Tavsiye edilen kişiler arasından ev/araç kampanyalarına dahil olanlar dolayısı ile kazanılacak puanlarla ilgili koşullar “Puan Kazanımı ve Kazanç Tablosu” bölümünde belirtilmiştir. Ödeme almak isteyen Marka Elçileri, Katılımevim Mobil şubede yer alan “Profilimi Gör” kısmına IBAN bilgilerini yazmalıdırlar. IBAN’ a para transferi gerçekleştikten sonraki tüm sorumluluk Marka Elçisine aittir.
 2. 2- Puanla Taksit Ödeme: Marka Elçisi eğer ki aynı zamanda Katılımevim katılımcısı ise Katılımevim Mobil şubede yer alan “Taksit Öde” seçeneğini kullanarak ev/araç kampanyaları kapsamındaki aylık taksit ödemelerini biriken puanları ile yapabilirler. Biriken puanların, taksit tutarının tamamını karşılayacak tutarda olması gerekmektedir.

Ödeme Takvimi

 • Marka Elçilerimize ayda yalnızca 1 defa olmak üzere, her ayın 25. iş günü ödeme yapılır.
 • Ödemeler, Katılımevim Mobil şube aracılığı ile “Ödeme Talep Et” ekranından ödeme talebinde bulunan Marka Elçilerimize yapılır.
 • Ödeme talepleri her ayın 1’i ila 20’si gece saat 23:59 arasında Katılımevim Mobil şubeden yapılır. İlgili tarihler dışında ödeme talebinde bulunulamaz.
 • Marka Elçilerimiz Katılımevim Mobil şube ile “Puanlarını Dönüştür” butonuyla kullanılabilir puanlarının tamamını paraya dönüştürebilir ve ödeme talep edebilirler. Kısmi puan dönüşümü yapılmamaktadır.
 • Marka Elçilerinin Katılımevim Mobil şube üzerinden, ödeme talep etme limiti minimum 2000 puandır. 2000 puan altı kullanılabilir puan olması durumunda puan dönüştürme yapılamayacak olup, ödeme talebinde de bulunulamayacaktır.
 • Marka Elçilerimiz ödeme talep etmeden önce uygulamanın sol üst menüsünde yer alan “Profilimi Gör” butonuna tıklayıp, açılan ekrandaki IBAN ve TCKN bilgilerini tam ve doğru olarak girmelidirler. IBAN’ nın bağlı olduğu banka hesabı Marka Elçimizin şahsi banka hesabı olmalıdır.

YASAL MEVZUATLAR

Gizlilik Politikası

Katılımevim, Marka Elçiliği dünyasına katılım kapsamında erişilen ve bu programın işletimi için gerekli olan Marka Elçisi bilgilerini ilgili iş birliği kapsamında kullanabilir. Marka Elçiliğinin başlamasıyla birlikte kişisel bilgilerin belirtilen kapsamda kullanılmasına Marka Elçisi tarafından muvafakat edilmiş olunmaktadır.
Marka Elçileri bu programa dahil olarak Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) maddelerine harfiyen uymayı kabul etmiş sayılırlar. Marka Elçileri, tavsiye edecekleri kişilerin bilgilerini Katılımevim ile paylaşmadan önce tavsiye edilecek kişilerden açık rızalarını almakla tek başlarına yükümlüdürler. KVKK kapsamında ileride ortaya çıkabilecek tüm davalarda olası müeyyideler Marka Elçilerine aynen rücu edilir.

İtirazlar

Katılımevim, Marka Elçisinin puan bakiyesi ve program katılımı konusundaki itirazların değerlendirilmesiyle, puana hak kazanıp kazanmadığını belirleyecek tek yetkili olup, puanın üyenin hesabına yanlış bir şekilde kaydedildiği kanaatine varırsa kaydedilen puanı iptal etme veya puanın kaydedilmesine engel olma hakkını saklı tutar. Katılımevim, Marka Elçisinin hesabına yanlış kaydedilen puanı kullanarak TL ödeme almış olan üyenin hesabını borçlandırma veya zararının giderimi için diğer yasal yollara başvurma hakkını saklı tutar.

Kötüye Kullanım

Marka Elçiliği kural ve koşullarını ihlal eden, imkanlarını kötüye kullanan veya aktiviteleriyle ilgili yanlış bilgi vererek avantaj elde etme girişiminde bulunan Marka Elçileri, bu tür eylemlerinden dolayı yargısal cezalara maruz kalma, tazminat ödeme, Katılımevim tarafından Marka Elçiliği yetkilerine son verilmesi ve o zamana kadar toplamış oldukları puanların geçersiz sayılması gibi müeyyidelerle karşılaşabilir. Marka Elçilerinin haksız TL ödemesi almaları halinde, aynı tutarın iadesi müeyyidesi uygulanır. Katılımevim, bakiye zararlarını tazmin etme hakkını saklı tutar.

Vergi ve Harçlar

Katılımevim, katılımcılarının ve üçüncü tarafların Marka Elçiliği dolayısı ile kazandıkları TL ödemelerine ilişkin olarak tabi oldukları vergi ve harçlarla, ekstra ücretlerle ilgili hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Değişiklik Hakkı ve Sorumluluğun Sınırlandırılması

Katılımevim, “Marka Elçiliği” programını ve/veya program kapsamındaki ortak kuruluşlarla ve çözüm ortaklarıyla olan iş birliğini istediği zaman tamamen veya kısmen değiştirme ya da yürürlükten kaldırma hakkını saklı tutar. Katılımevim, bildirim kanalları üzerinden değişiklikleri duyurduktan sonra bu kurallar bütün Marka Elçileri için bağlayıcı olacaktır. Bu nedenle, Marka Elçisinin puan kazanması, kazanılmış bir hak olarak beyan edilemez. Katılımevim, Marka Elçiliği programı kapsamında her zaman aynı miktar puana karşılık aynı tutarla TL kazanılacağını ve hep aynı tarihte ödemenin yapılacağını garanti etmez. Marka Elçiliği programındaki her tür tasarruf yetkisi münhasıran Katılımevim’ e aittir. Katılımevim’ in bu program kapsamında kendisine tanınan herhangi bir hakkını kullanmaması veya Marka Elçisinden program koşullarından herhangi birine uymasını talep etmemesi veya program haklarını kullanmadaki gecikmeler veya aksine fiili uygulamalarla program prensiplerine aykırı dönemsel ödül uygulamalarıyla Marka Elçilerine tanınmış dönemsel ek haklar, Katılımevim’ in programdaki tasarruf hakkından veya Marka Elçisinin uymakla yükümlü olduğu kurallardan herhangi birine veya tamamına uymasını talep hakkından feragat ettiği anlamına gelmeyeceği gibi, Marka Elçisi bakımından istisnai uygulamanın Marka Elçisine ve diğer kişilere ek bir hak getirdiği, program prensiplerinin değiştirildiği ve benzer uygulamalara emsal teşkil edeceği anlamına gelmez. İşbu program koşullarının ihlali durumunda sorumluluk, oluşan doğrudan maddi zararlarla sınırlı olup, dolaylı maddi-manevi zararlar bakımından Katılımevim hiçbir sorumluluk kabul etmez.

Hukuki Şartlar

İşbu Marka Elçiliği programının yorumu, uygulanması ve ihtilafların çözümü Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olup uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Anadolu Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Ancak Katılımevim’ in kanunda belirtilen diğer yetkili mahkemelerde de dava açma hakkı saklıdır.


Bilgi almak için formu doldurup gönderin, sizi arayalım!

ihtiyacınız
Bilgi almak için formumuzu doldurun, sizi arayalım!