Kurumsal Yönetim

 

KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞMESİ

 

KURULUŞ

Madde 1-Aşağıda adları, soyadları, ünvanları, yerleşim yerleri ve uyrukları yazılı kurucular arasında bir Anonim Şirket kurulmuş bulunmaktadır.

 

Sıra No. 1

Kurucu: Serdar Turhan

Adres: İstanbul/Küçükçekmece

Uyruk: Türkiye

Kimlik No: 165*****00

 

Sıra No. 2

Kurucu: Yusuf Caf

Adres: Bingöl/Merkez

Uyruk: Türkiye

Kimlik No: 151*****06

 

ŞİRKETİN ÜNVANI

Madde 2-Şirketin ünvanı “KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN ANONİM ŞİRKETİ” olarak değiştirilmiş olup işbu esas sözleşmede “Şirket” olarak anılacaktır.

 

AMAÇ VE KONU

Madde 3-Şirketin amacı, Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri uyarınca tasarruf finansman faaliyetinde bulunmaktır. Şirket bu amaçla tasarruf finansman mevzuatına uygun olmak koşulu ile aşağıdaki faaliyetlerde bulunabilir;

 

1-)İlgili mevzuat hükümlerine ve faizsiz finansman ilkelerine uygun olmak kaydıyla müşterilerine konut, çatılı işyeri veya taşıt edinimi için finansman kullandırabilir.

2-)İlgili mevzuat hükümlerine uygun olarak belirli bir tasarruf tutarı ve dönemine bağlı olarak önceden belirlenmiş koşulların gerçekleşmesi şartıyla konut, çatılı işyeri veya taşıt edinimi için müşteriye finansman kullanma hakkı veren, şirkete ise müşteriye ait birikmiş tasarruf tutarını yönetme, geri ödeme ve finansman kullandırma yükümlülüğü ile organizasyon ücreti alma hakkı veren tasarruf finansman sözleşmeleri düzenleyebilir.

3-)Kullandıracağı finansmana karşılık ticari işletme ve menkul rehni ile gayrimenkul ipoteği alabilir, başkalarına ait gayrimenkuller üzerine kendi lehine ipotek ve intifa gibi mahdut ayni haklar tesis edebilir, şirket ipotek ve rehinlerini fek edebilir, tapu dairelerinde gerekli işlemleri yapabilir, kanunun öngördüğü şekilde mahsus sicillerinde tescil ve terkin ettirebilir; gerektiğinde hibe, ifraz ve tevhid ile parselasyon için her türlü muamele ve tasarrufu yapabilir.

4-)Şirket, işbu bent tahtındaki hususlara ilişkin olarak önceden alınacak bir Genel Kurul kararının mevcudiyeti koşuluyla, pay senedi, teminatlı veya teminatsız kira sertifikası gibi menkul kıymetleri çıkarabilir ve söz konusu menkul kıymetlerin alım ve satımını yapabilir.

5-)İlgili mevzuat hükümlerinin getirmiş olduğu sınırlamalara uymak kaydıyla mali piyasalardan, ulusal ve uluslararası piyasalardan ödünç para alınabilir, genel esaslar dahilinde ortak ve ortalıklardan, bankalardan, finansal kuruluşlardan, para piyasalarından ve organize piyasalardan doğrudan veya dolaylı olarak fon sağlayabilir; ilgili yasal düzenlenmeler çerçevesinde üçüncü kişi lehine garanti ve teminat verebilir.

6-)Şirket amaç ve çalışma konularını gerçekleştirebilmek için ilgili mevzuat hükümlerinin getirmiş olduğu sınırlamalarla kısıtlı olmak üzere alım, inşa, trampa veya bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir, satın alabilir veya kiralayabilir, sahip olduğu gayrimenkulleri kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir; gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine her türlü ipotek tesis ettirebilir; şirket lehine tesis edilen ipotekleri kısmen veya tamamen kaldırabilir, fek edebilir, tebdil ve tecdit edebilir. Gayrimenkuller üzerinde Şirket lehine her türlü ayni hak ve mükellefiyetler tesis edebilir ve kaldırabilir.

7-)Şirket, işbu bent tahtındaki hususlara ilişkin olarak önceden alınacak bir Genel Kurul kararının mevcudiyeti koşuluyla, sahip olduğu gayrimenkulleri satabilir, elden çıkarabilir, bunları başkalarına devir veya ferağ edebilir, sahip olduğu menkul veya gayrimenkuller varlıklar üzerinde Şirket aleyhine dilediği şartlarla her türlü rehin, ipotek ve sair takyidat tesis edebilir.

8-)Şirket amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini için, icra, ipotek, menkul rehni, kefaletten istifade edebilir, ayni veya şahsi her türlü teminat alabilir, hak ve alacaklarını üçüncü kişi ve kurumlara ivazlı temlik edebilir.

9-)Şirket amaçlarının gerçekleşmesi için gerekli olan bilumum araç, gereç, emtia, makine ve tesisleri satın alabilir, satabilir, kiralayabilir, ithal edebilir, bu hususta finansal kiralama sözleşmeleri yapabilir.

10-)Şirket amaç ve konusu ile ilgili faaliyetleri için faydalı veya gerekli olan yurt içi ve yurt dışı izin, ruhsatname, ihtira beratı, know-how, teknik bilgi, alametifarika, lisans, imtiyaz, telif, marka, model, resim ve ticaret unvanları her türlü fikri ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir, kullanabilir, kiraya verebilir, üzerlerinde intifa ve rehin hakları tanıyabilir, bu konularda diğer firmalar ile anlaşmalar akdederek bu anlaşmaları tüm mali sonuçları ile başkalarına devredebilir ve benzeri hukuki tasarruflarda bulunabilir.

11-)Şirket bünyesinde hizmetleri (operasyon, tahsilat, bilgi teknolojileri hizmetleri, eğitim gibi ve bunlarla sınırlı olmamak üzere), farklı şirketlere sağlayabilir.

12-)Şirket’in alımında finansman sağladığı konut, çatılı işyeri ve taşıta, finansmanın teminatlarına ve finansman sağladığı konut, çatılı işyeri ve taşıtı satın alan gerçek veya tüzel kişilere, finansman borcunun geri ödenmesi ve benzeri tüm finansman unsurlarını koruma altına alacak her çeşit sigortayı kapsayacak şekilde, Şirketin iştigal konusuna giren işlere ilişkin olarak, sigorta sözleşmelerinin yapılmasına aracılık edebilir.

13-)Gerekli izinleri alarak yurt içinde şube açabilir.

14-)Şirket, yukarıdaki fıkralarda yazılı hususları gerçekleştirmek için gerekli her türlü işlemi gerçekleştirebilir, ithalat, ihracat ve her nevi ticaret yapabilir. Bu amaçlarla ilgili mevzuata uygun olarak oluşturulacak birlik, dernek ve teşekküllere üye olabilir.

15-)Sosyal amaçlı kurulmuş olan vakıflara, derneklere, üniversitelere ve benzeri kuruluşlara ilgili mevzuat hükümlerinde yer alan kısıtlamalara uymak kaydıyla yardım ve bağışta bulunabilir.

16-)Amacı ile ilgili olarak her türlü lisans, ihtira beratı, patent, know how, marka, ticaret ünvanlarını, işletme adlarını ve diğer sair tüm fikri mülkiyet haklarını kendi adına tescil ettirebilir, iktisap edebilir, devredebilir, teminat olarak gösterebilir ve bunlara ilişkin olarak lisans anlaşmaları yapabilir.

Şirket yukarıda belirtilen işlemlere ilave olarak ileride Şirket için yararlı ve gerekli görülecek başka faaliyetlerde bulunmak istediği takdirde, Yönetim Kurulu’nun önerisi üzerine teklif Genel Kurul’un onayına sunulacak ve böyle bir onaydan sonra Şirket’in faaliyetleri genişletilecektir. Esas sözleşmenin tadili mahiyetinde olan bu gibi kararların uygulanması için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınacaktır.

Şirket kendi paylarını, bunları alabilmek için gerekli tutarda serbestçe kullanabileceği öz kaynaklara sahipse, esas veya çıkarılmış sermayesinin %10’unu aşmamak şartı ile Genel Kurul’un Yönetim Kurulu’na verdiği en fazla üç yıl için verebileceği yetkiye dayanarak iktisap edebilir. Ayrıca, Şirket yakın ve ciddi bir kaybı önlemek amacı ile yukarıdaki sınırlamaya tabi olmak kaydıyla kendi paylarını Genel Kurul’un yetkilendirme kararı olmadan da serbestçe iktisap edebilir. Bu hususta Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili hükümleri saklıdır.

ŞİRKETİNMERKEZİ

Madde 4-Şirketin merkezi İstanbul İli Ümraniye İlçesi’dir. Adresi Şerifali Mahallesi Kale Sokak No:21-23/1 Ümraniye/İstanbul’dur. Adres değişikliğinde yeni adres ticaret sicilinde tescil ve Türkiye Ticaret Sicil Gazeyesi’nde ilan ettirilir ve Bankacılık Denetleme ve Kurulu’na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligatlar şirkete yapılmış sayılır. İlgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydı ile Şirket, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme kurulu’ndan izin alarak yurt içinde şubeler açabilir.

 

SÜRE

Madde 5-Şirketin süresi tescil ve ilan edildiği tarihden başlamak üzere sınırsızdır.

 

SERMAYE VE PAY SENETLERİNİN TÜRÜ

Madde 6-Şirketin sermayesi 150.000.000,00 Türk Lirası değerindedir. Bu sermayenin her biri 1 Türk Lirası değerinde olup 150.000.000 paya ayrılmıştır. Hisse senetleri nama yazılıdır.

Sermayenin ortaklar arasındaki dağılımı aşağıdaki gibidir.

 

120.000.000 pay karşılığı 120.000.000,00 Türk Lirası SERDAR TURHAN

30.000.000 pay karşılığı 30.000.000,00 Türk Lirası ÖMER BURKAY’a aittir,

 

Şirket sermayesinin Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleriuyarınca belirlenen oranlarda edinilmesi veya Şirket kontrolünün el değiştirmesi sonucunu doğuran pay devirleri Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu’nuniznine tabidir.

 

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ

Madde 7-Şirketin işleri ve idaresi Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dairesinde seçilecek enaz 3 (üç) üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Genel Müdür, bulunmadığı hâllerde vekili, Yönetim Kurulu’nun doğal üyesidir. Yönetim Kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilirler. Genel Kurul gerekli gördüğü takdirde Yönetim Kurulu üyelerini değiştirebilir.

 

Söz konusu 3 yıllık dönem sona ermeden önce, Türk Ticaret Kanunu’nun 363. Maddesine istinaden herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa Yönetim Kurulu kanuni şartları haiz birini geçici olarak Yönetim kuruluna seçip İlk Genel Kurulu’nun onayına sunar. Bu yolla seçilen üye onaya sunulduğu Genel Kurul toplantısına kadar görev yapar ve onaylanması halinde selefinin süresini tamamlar.

 

Yönetim kurulu görevini yerine getirmek için gerekli olduğu her durumda toplanacaktır. Yönetim kurulu şirket merkezinde toplanacaktır, ancak davette belirtilmesi şartı ile toplantılar şirket merkezi dışında başka yerlerde de yapılabilir.

 

İlgili yasal yükümlülükler saklı kalmak kaydıyla, Türk Ticaret Kanunu’nun 367. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu düzenleyeceği bir iç yönergeye göre, yönetimi kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim kurulu üyesine veya üçüncü kişiye deveredilir.

 

Şirketin Yönetim Kurulu toplantısına katılma hakkına sahip olanlar bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunu’nun 1527nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Ticaret şirketlerinde Anonim şirket Genel kurulları dışında elektronik ortamda yapılacak kurullar hakkında tebliğ hükümleri uyarınca hak sahiplerinin bu toplantılara elektronik ortamda katılmalarına ve oy vermelerine imkân tanıyacak Elektronik Toplantı Sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak toplantılarda şirket sözleşmesinin bu hükmü uyarınca kurulmuş olan sistem üzerinden veya destek hizmeti alınacak sistem üzerinden hak sahiplerinin ilgili mevzuatta belirtilen haklarını tebliğ hükümlerinde belirtilen çerçevede kullanabilmesini sağlar.

 

Her bir yönetim kurulu üyesinin toplantıda bir oy hakkı bulunmaktadır. Yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararların geçerli olabilmesi için hazır bulunan üyelerin çoğunluğunun karar lehinde oy kullanması şarttır. Bu kural yönetim kurulu toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde de uygulanır. Türk Ticaret Kanunu’nun 390. Maddesi uyarınca üyelerden hiç biri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, Yönetim kurulu kararları kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı karar şeklinde yazılmış önerisine en az üye tam sayının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiylede verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olmasu bu yolla alınacak kararın geçerlilik şartıdır.

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1526. Maddesi uyarınca Yönetim kurulu üyelerinin görevlerini yerine getirirken kusurları ile şirkete verebilecekleri zararlar, Yönetim kurulu tarafından belirlenecek bir yolla sigorta ettirebilir.

 

ŞİRKETİN TEMSİL VE İLZAMI

Madde 8-Şirketin yönetimi ve dışarıya karşı temsili Yönetim Kuruluna aittir. Şirket tarafından verilecek bütün belgelerin ve yapılacak sözleşmelerin geçerli olabilmesi için bunların şirketi temsil ve ilzama yetkili kişi veya kişilerin şirket ünvanı veya kaşesi altına konmuş imzasını taşıması gereklidir.

 

Yönetim Kurulu temsil yetkisini bir veya daha fazla murahhasüyeye veya müdür olarak üçünkü kişilere devredebilir. Bu durumda en az bir yönetim kurulu üyesinin temsil ilzama temsil yetkisinin haiz olması şarttır.

 

Türk Ticaret Kanunu’nun 1526. Maddesi uyarınca şirket tarafından yapılan işlemler, temsil yetkisine haiz kişilerin güvenli elektronik imzası ile de yapılabilir.

 

DENETLEME

Madde 9-Denetleme ile ilgili hususlara Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbil olunur. İlgili yasal düzenlemer çerçevesinde Genel Kurul en az bir bağımsız denetim firmasını Şirket’in bağımsız denetçisi olarak tayin edecektir. Bağımsız denetçi olarak atanacak bağımsız denetim firmalarının sayısı Genel Kurul tarafından kendi münhasır takdirinde belirlenecektir.

 

GENEL KURUL

Madde 10-

  1. a) Davet Şekli: Genel kurullar olağan veya olağan üstü olarak toplanır. Bu toplantılara davet de Türk Ticaret Kanunun 410.411 vbe 414’üncü madde hükümleri uygulanır. Türk Ticaret Kanunu’nun 416. Maddesi gereğince Şirket ilan yapmaksızın Genel Kurul toplantısı yapabilecektir.

 

  1. b) Toplantı Vakti: Olanğan Genel Kurul, şirketin hesap devresinin sonundan itibaren 3 ay içerisinde ve senede en az bir defa, Olağanüstü Genel Kurullar ise şirket işlemlerinin gerektirdiği hallerde ve zamanlarda toplanır.

 

  1. c) Oy Verme ve Vekil Tayini: Olanğan ve Olağanüstü Genel kurul toplantılarında hazır bulunan pay sahiplerinin veya vekillerinin bir pay için bir oyu vardır. Genel kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirkette payı olan vekiller kendi oylarında başka temsil ettikleri pay sahiplerininde sahip olduğu oyu kullanmaya yetkilidirler. Şirket genel kurul toplantısının elektronik ortamda yapılması halinde oylama, ilgili mevzuat hükümlerince gerçekleştirilir. Türk Ticaret Kanunu’nun 428 ve 429. Madde hükümleri saklıdır.

 

  1. d) Toplantıların yapılması ve Karar Nisabı: Genel kurul toplantılarında aranacak toplantı ve karar nisaplarında Türk Ticaret Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

 

  1. e) Toplantı Yeri: Genel Kurul toplantıları şirket merkezinde veya Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek Şirketin merkezinin bulunduğu mülkii idare sınırları içinde herhangi başka bir yerde toplanabilir.

 

  1. f) Genel Kurul Toplantısına Elektronik Ortamda Katılım: Şirketin Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanunun 1527’nci maddesi uyarınca elektronik ortamda katılabilir. Şirket Anonim şirketlerde Elektronik ortamda yapılacak genel kurullara ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin genel kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektornik genel kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak genel kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin anılan yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.

 

  1. g) İç Yönerge: Yönetim kurulu, Genel kurulun çalışma esas ve usullerine ilişkin kuralları içeren bir iç yönerge hazırlar ve genel kurulun onayından sonra yürürlüğe koyar. Bu iç yönerge Ticaret Siciline Tescil ve Ticaret sicil gazetesinde ilan ettirilir.

 

SERMAYE ARTTIRIMI

Madde 11-Şirketin sermayesini Genel Kurul kararı ile dilediği zaman iş bu sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman şirketleri kanununda ve Tasarruf Finansman şirkletlerinin Kuruluş ve Faaliyetleri Esasları Hakkında Yönetmelikte Yer alan anasözleşme değişikliği ve sermaye arttırımına ilişkin prosedürlere uyulması ve T.C. Ticaret Bakanlığı’ndan izin alınması kaydıyla arttırabilir ve azaltabilir.

 

Sermaye arttırılması durumunda, mevcut pay sahipleri yeni pay alma haklarını payları oranında iktisap ederler. Herhangi bir pay sahibinin yeni pay alma hakkını kullanmaması durumunda, diğer pay sahipleri kullanılmayan yeni pay alma haklarını payları oranın da kullanabilirler

 

TOPLANTIDA BAKANLIK TEMSİLCİSİ BULUNMASI

Madde 12-Gerek olağan ve gerekse olağanüstü Genel Kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından tayin edilmiş bir temsilcinin bulunması ve toplantı tutanaklarını ilgililerle birlikte imza etmesi şarttır. Temsilcinin yokluğunda yapılacak Genel Kurul toplantılarında alınacak kararlar ve temsilcinin imzasını taşımayan genel kurul toplantılarının tutanakları geçerli değildir.

 

Olağan ve Olağanüstü Genel kurul toplantılarında T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından tayin edilmiş temsilcilerin katılımı hususunda Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri tatbik olunur.

 

İLAN

Madde 13-Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 35. Maddesinin 4’üncü fıkrası hükümleri kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile asgari 5 gün evvel yapılır. Mahallinde gazete yayınlanmadığı takdirde ilan en yakın yerdeki gazete ile yapılır. Genel kurulun toplantıya çağrılmasına ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu’nun 414. Maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere iki (2) hafta evvel yapılması zorunludur.

 

Sermayenin azaltılmasına ve tasfiyeye ait ilanlar için kanunun 474 ve 532. Maddesi hükümleri uygulanır.

 

Şirket Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat tahtında internet sitesi üzerinden duyuru ve ilan yapmakla yükümlü tutulması halinde Türk Ticaret Kanunu’nun başta 1524. Maddesi olmak üzere Türk Ticaret kanunu ve sair mevzuat tahtında duyurulması gereken ilanlar, şirketin internet sitesi üzerinden ilan edilir.

 

HESAP DÖNEMİ

Madde 14-Şirketin hesap yılı Ocak ayının birinci günü başlar ve Aralık ayının sonuncu günü sona erer. Fakat birinci hesap yılı, Şirketin kesin olarak kurulduğu tarihten itibaren başlar ve o senenin aralık ayının otuz birinci günü sona erer.

 

KARIN TESPİTİ VE DAĞITIMI

Madde 15-Şirketin genel masrafları ile muhtelif amortisman bedelleri gibi Şirketçe ödenmesi veya ayrılmasızorunlu olan miktar hesap yılı sonunda tespit edilen gelirlerden indirildikten sonra geriye kalan miktar net dönemkarınıteşkileder.

Bu suretle her yıl, toplamda Şirketin ödenmiş sermayesinin % 20’sine denk gelen kadar, meydana gelecek kardanöncelikle % 5 kanuni ihtiyat akçesi ayrılır ve kalandan ödenmemiş pay senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 oranında (yüzde beş) birinci temettü verilmesine yetecek miktar çıkartılır. Pay sahiplerine dağıtılacak kar payıödendikten sonra kardan pay alacak kişilere dağıtılacak toplam tutarın %10’u (yüzde on) kanuni yedek akçeye eklenir.

Bundan sonra dağıtıma esas olan karın pay sahiplerine ne miktarda dağıtılacağını, bunun tarihini, Yönetim kurulu üyeleri ile şirket’e emeği geçenlere kardan pay ayrılmayacağını, özel veya olağanüstü yedek akçelere kardan pay ayrılıp ayrılmayacağını, ayrılacak ise bunun oranını veya tutarını Yönetim Kurulu’nun teklifi üzerine Genel Kurul kararlaştırır.

Şirket, Türk Ticaret Kanunu ile T.C. Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan tebliğler çerçevesinde pay sahiplerine temettü avansı dağıtabilir. Kar payı Dağıtımlarına ilişkin olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetmele Kurumunun uygun görüşü aranır.

 

KANUNİ HÜKÜMLER

Madde 16-Bu esas sözleşmede bulunmayan hususlar hakkında Türk Ticaret Kanunu 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarrruf Finansman Şirketleri Kanunun hükümleri uygulanır.

 

ESAS SÖZLEŞME DEĞİŞİKLİĞİ

Madde 17-Bu esas sözleşmede Genel Kurul Kararı ile yapılacak değişikliklerin tekemmül ve tatbiki Bankacılık Düzenleme Ve Denetleme Kurumu’nun uygun görüşüne ve T.C. Ticaret Bakanlığı’nın iznine bağlıdır. Bu hususdaki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili’ne tescil ettirildikten sonra, ilanları tarihinden itibaren muteber olur.

Katılımevim Esas Sözleşmesini indirebilirsiniz.

 

 


Bilgi almak için formu doldurup gönderin, sizi arayalım!

ihtiyacınız
Bilgi almak için formumuzu doldurun, sizi arayalım!